Anlaşmalı Boşanma Davası  Nedir?

TMK. ' nın 166 maddesinde düzenlenen anlaşmalı boşanma davası ile eşler, çekişmeli boşanmanın aksine, iki tarafında anlaşması yoluyla ve , Velayet, nafaka, tazminat gibi önemli hususlarda anlaşarak bunu bir protokol çerçevesinde düzenledikleri ve mahkemeye başvurdukları bir dava türüdür.

Anlaşmalı Boşanma Davası Nedir?

TMK. ' nın 166 maddesinde düzenlenen anlaşmalı boşanma davası ile eşler, çekişmeli boşanmanın aksine, iki tarafında anlaşması yoluyla ve , Velayet, nafaka, tazminat gibi önemli hususlarda anlaşarak bunu bir protokol çerçevesinde düzenledikleri ve mahkemeye başvurdukları bir dava türüdür. 


Türk Medeni Kanunu'nun 166. MD, 3f. göre, 

‘’Evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi halinde, evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır. Bu halde boşanma kararı verilebilmesi için, hakimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın mali sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması şarttır. Hakim, tarafların ve çocukların menfaatlerini göz önünde tutarak bu anlaşmada gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Bu değişikliklerin taraflarca da kabulü halinde boşanmaya hükmolunur. Bu halde tarafların ikrarlarının hakimi bağlamayacağı hükmü uygulanmaz.’’

    Görüldüğü gibi, eşlerin ikisi de evlilik birliğini devam ettirmek istemiyorsa ve, boşanmanın mali sonuçları ve varsa çocukların durumları hakkında ortak bir iradeye sahiplerse, boşanmanın daha kolay ve pratik olduğu anlaşmalı boşanma davası ile sonuca hızlı bir şekilde ulaşabilinecektir.


Anlaşmalı Boşanma Davasının Şartları


Anlaşmalı boşanma yolu ile evlilik birliğinin sonlandırılması için, kanun koyucu bazı şartlar öngörmüştür. Buna göre bu şartlar sağlanmadan anlaşmalı boşanma davası açılamayacak, açılsa dahi kabul görmeyecektir.

Evliliğin En Az 1 yıl Sürmüş Olması

Tarafların Mahkemeye Anlaşmalı Boşanma İçin Başvurmuş Olması

YA DA İki Tarafında Mahkeme Huzurunda Boşanma İradelerini Açıklamış Olmaları

Hakimin, tarafları bizzat dinleyerek, iradelerini serbestçe verdiklerine kanaat getirmesi

Anlaşmalı Boşanma Davasına Taraflar Katılmak Zorunda Mıdır? 

Anlaşmalı boşanma davası, kanun maddesi gereği, çekişmeli boşanma davasının aksine, tarafların bir kez dahi olsa duruşmaya katılması gereken bir dava türüdür. Taraflar kendilerini avukatla temsil etseler de bizzat bu duruşmaya katılmaları gerekmekte olup aksi takdirde boşanma gerçekleşmeyecektir. Zira, hakim tarafları dinleyip, varsa protokoldeki maddeleri okuyup, iki tarafın da hür iradesiyle karar verip vermediklerine kanaat getirecektir.


Boşanma Protokolü Nedir?

Anlaşmalı Boşanma davası açılırken,  mahkemeye verilen bu protokol ile  taraflar, boşanmanın sonuçları üzerinde ortak iradelerini açıklamış olmaktadır. Bu protokolde, boşanmanın mali sonuçları, varsa çocukların durumu, nafaka ve diğer konularla ilgili maddeler olacaktır. Dava dilekçesinin bir eki konumunda olan bu protokol, emredici kurallara ve genel hukuk ilkelerine ters düşmediği müddetçe, mahkemece verilecek olan kararın temelini oluşturacaktır. 

Kanun maddesi gereği, hakim özellikle çocukların ve gerektiğinde tarafların menfaatlerini dikkate alarak protokolde değişiklik yapabilecektir. 


Anlaşmalı Boşanma Protokolü Hazırlanırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Bu protokol, mahkemece verilecek kararın temelini oluşturacağından ve tarafları bağlayıcı nitelikte olduğundan mütevellit, çok dikkatli hazırlanmalıdır.

Protokolde, 

Maddi-Manevi Tazminat miktarları,

Çocuk/ların velayetinin kime ait olacağı,

İştirak ve Yoksulluk nafakaları,

Çocuklar kişisel ilişki kurulmasına ilişkin hükümler,

Ev eşyalarının, ortak konutun kim tarafından kullanılacağı, 

gibi ve bunlarla sınırlı olmamak kaydı ile, boşanmanın sonuçlarına bağlı hükümler bulunabilecektir. Emredici hukuk kurallarına aykırılık hallerinde veya hakimin gerekli gördüğü hallerde, protokolde değişiklik gene hakim tarafından yapılacak ve buna göre karar verilecektir.

Bu protokol, tarafları bağlayıcıdır. Bu açıdan  protokolün hazırlanması aşamasında ve dava açma sürecinde uzman bir avukat yardımından faydalanmak hak kaybını önleyecek, işlemlerin daha hızlı ve ekonomik bir şekilde çözülmesini sağlayacaktır. 


Anlaşmalı Boşanma Davası Masrafları, Yetkili ve Görevli Mahkeme

Anlaşmalı boşanma davasında, çekişmeli boşanmaya göre bazı farklılıklar bulunmaktadır.

Bunların başında, davanın özü ile ilgili olarak hızlı sürmesi, tanık-keşif-bilirkişi vb gibi masrafların bulunmamasına bağlı olarak mahkeme masraflarının (yargılama giderleri) daha az olmasıdır.

Anlaşmalı boşanma  davalarında görevli mahkeme, Aile Mahkemeleridir. Aile mahkemesinin bulunmadığı yerlerde, Asliye Hukuk Mahkemeleri, Aile Mahkemesi sıfatı ile görevli mahkeme olacaktır.

Yetki konusunda ise, çekişmeli boşanma davasının aksine, anlaşmalı boşanma davasında kesin yetki kuralı bulunmamaktadır. Davanın niteliği gereği, gene tarafların ortak iradeleri ile yetki konusu problem olmayacak, taraflar davayı istedikleri yer mahkemesinde açabileceklerdir.

Anlaşmalı Boşanma Davaları Ne Kadar Sürede Tamamlanır?

Anlaşmalı Boşanma davası, gereği gibi hazırlanmış boşanma protokolü ile ve süreci iyi yönetecek bir avukat tarafından takip edildiğinde, 1-4 hafta arasında sonuçlanmaktadır. 

Derecelendirme5

Başlık : Anlaşmalı Boşanma Davası Nedir?

Açıklama: TMK. ' nın 166 maddesinde düzenlenen anlaşmalı boşanma davası ile eşler, çekişmeli boşanmanın aksine, iki tarafında anlaşması yoluyla ve , Velayet, nafaka, tazminat gibi önemli hususlarda anlaşarak bunu bir protokol çerçevesinde düzenledikleri ve mahkemeye başvurdukları bir dava türüdür.

Yazar: Ali Haydar GÜLEÇ

Yorum YazınYorumlar(1)


mnerhaba